Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van Ed Words gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland te Arnhem, onder nummer 30170846, aldaar gedeponeerd.
 
Artikel 1. Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
2. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die bij overeenkomst aan Ed Words de opdracht verstrekt, respectievelijk wens te verstrekken, tot het vervaardigen van zaken, dan wel het verrichten van werkzaamheden, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
3. Onder werkzaamheden zijn begrepen de werkzaamheden betreffende het ontwerpen van advertenties, posters, flyers, biervilten en ander drukwerk, ontwikkelen van huisstijl, verrichten van printservice, begeleiden en uitvoeren van drukwerkprocessen, advisering omtrent genoemde werkzaamheden alsmede alle werkzaamheden welke Ed Words als zodanig bij aanbod jegens de opdrachtgever aangeeft.
4. Onder vervaardigen van zaken zijn begrepen het vervaardigen van (alle soorten van) drukwerk alsmede het vervaardigen van ontwerpen op (digitale) informatiedragers in het algemeen.
5. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever hetzelfde bepalen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen en Prijzen
1. Prijsopgaven, c.q. begrotingen, in welke vorm dan ook verplichten Ed Words niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
2. Alle gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Aanbiedingen zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening.
3. Zolang een overeenkomst met Ed Words niet tot stand is gekomen, is Ed Words gerechtigd het aanbod in te trekken, danwel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
4. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen:
• exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen;
• gebaseerd op de te verrichten werkzaamheden en de daaraan gebonden honorering;
• gebaseerd op interne en externe kosten van Ed Words ten tijde van het aanbod, respectievelijk op factureringsdatum;
•  voor tussentijdse herziening, dit is gedurende een lopende overeenkomst, vatbaar. Deze herziening wordt door Ed Words, indien en voorzover mogelijk, een maand van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtgever.
5. Eventuele tussentijdse, dit is gedurende een lopende overeenkomst, kostprijsverhogingen worden doorberekend aan de opdrachtgever, met dien verstande dat deze het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden bij een verhoging van meer dan 20%. De opdrachtgever is in dat geval verplicht om de tot op het moment van ontbinding verleende diensten te vergoeden, overeenkomstig het geldende tarief. Onder kostprijsverhogingen worden in ieder geval verstaan: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, van sociale verzekeringen, van met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die leiden tot een verhoging van de kostprijs.
 
Artikel 3. Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Ed Words komt mondeling of schriftelijk tot stand.
2. Alle handelingen en/ of overeenkomsten die daarvoor of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud der overeenkomst wordt in samenwerking met de opdrachtgever bepaald.
3. In geval de overeenkomst mondeling tot stand komt, wordt deze binnen 14 dagen door Ed Words schriftelijk bevestigd, waarbij een door Ed Words verzonden factuur voor geleverde zaken, dan wel verrichte werkzaamheden als bevestiging van de overeenkomst geldt.
4. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst, door of namens Ed Words dan wel het personeel gedaan, zijn alleen bindend indien zij binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd worden door een daartoe bevoegde. Hetgeen hiervoor onder 3 is bepaald betreffende bevestiging middels facturatie is hier van overeenkomstige toepassing.
5. Ed Words is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Ed Words het recht de order te weigeren c.q. de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Ed Words op volledige vergoeding van schade, gederfde winst, en/ of rente.
6. Ed Words is bevoegd om – indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/ of zonodig zal Ed Words hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.
7. Overeenkomsten terzake adviserende dienstverlening worden in beginsel aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. De overeenkomst/opdracht wordt geacht stilzwijgend te worden voortgezet voor een zelfde periode van 12 maanden, tenzij de overeenkomst/opdracht tot adviserende dienstverlening door één der partijen middels aangetekend schrijven door opzegging wordt beëindigd per de einddatum van de lopende periode met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
 
Artikel 4. Overmacht
1. In geval van overmacht is Ed Words gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten totdat de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever recht kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard ook.
2. De tot het moment van overmacht door Ed Words verrichte prestaties dienen door opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
3. Onder overmacht wordt verstaan: Iedere van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor Ed Words niet meer in staat is de opdracht conform de gemaakte afspraken uit te voeren.
 
Artikel 5. Uitvoering van werk
1. Alle werkzaamheden worden door Ed Words naar alle eerlijkheid, nauwgezetheid en beste vermogen verricht onder eigen naam en titel, overeenkomstig de aan de beroepsuitoefening gestelde wettelijke eisen, respectievelijk overeenkomstig de toepasselijke regelen.
2. De opdrachtgever is verplicht om ter uitvoering der overeenkomst aan Ed Words alle benodigde en/of wenselijke gegevens, alsmede de volledige medewerking (tijdig) te verschaffen, één en ander indien en voorzover dit wordt verlangd en/of aangegeven en/of  is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige verschaffing van de gegevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle uit deze tekortkoming voortvloeiende, zowel directe als indirecte, kosten en schaden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens waarvoor Ed Words geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ook al worden deze gegevens te goeder trouw verstrekt.
3. Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde staat Ed Words in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van het geleverde werk alsmede van het werk van de door ons ingeschakelde derde(n), indien en voorzover deze derde(n) dat jegens Ed Words verstrekt.
4. Opdrachtgever is er mee bekend en verklaart zich akkoord met de omstandigheid dat op de door Ed Words in opdracht van opdrachtgever vervaardigde advertenties, posters, flyers, biervilten of ander drukwerk een internetadres, toebehorend aan Ed Words, en/ of de naam van Ed Words wordt vermeld.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, alsmede de algemeen geldende rechtsregels inzake de openbare orde en de goede trouw, is Ed Words slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van (beroeps)fouten indien bewezen is danwel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond dat deze aan Ed Words te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.
2. BASIZAIN is niet aansprakelijk voor het niet op tijd aankomen, danwel zoekraken van poststukken die zich in het verzendproces bevinden.
3. De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde honorarium, terwijl de opdrachtgever Ed Words uitdrukkelijk vrijwaart tegen verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden.
4. De in lid 1, 2 en 3 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover de aansprakelijkheidsassuradeuren van Ed Words geen dekking verlenen terzake aan de opdrachtgever en/ of derde(n) toegebrachte schade.
5. Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voorzover de schade te wijten is aan opzet en/ of grove schuld van Ed Words of zijn leidinggevende en ondergeschikten.
 
Artikel 7. Intellectuele Eigendom en Geheimhouding
1. Ed Words blijft rechthebbende van alle Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan door, of betrekking hebbende op, de door Ed Words uitgegeven en/ of vervaardigde stukken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor bewerkingen door Ed Words van alle door opdrachtgever verstrekte gegevens en/ of vervaardigde stukken.
2. In ieder geval blijven de door Ed Words ter uitvoering van de opdracht van opdrachtgever vervaardigde stansmessen in eigendom van Ed Words.
3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Ed Words, informatie, rapporten, correspondentie of andere documenten en gegevens en productiematerialen, hoe ook genaamd, en op welke wijze of uit welke hoofde ook verkregen, aan derden over te dragen c.q. over te brengen danwel Ed Words op andere wijze in de beroepsuitoefening te schaden of te belemmeren.
4. De opdrachtgever is verplicht, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Ed Words, tot strikte geheimhouding van de werkmethode, alsmede van de inhoud van alle door Ed Words vervaardigde en/ of verstrekte documenten en productiematerialen.
5. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en documenten zullen door Ed Words uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdrachten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ed Words voor eventuele aanspraken door derden op grond van  intellectuele eigendomsrechten met betrekking op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/ of vervaardigde stukken, waaronder begrepen beeldmateriaal.
7. Redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding zullen door Ed Words in acht genomen worden.
8. Bij overtreding van het in lid 1 t/m 3 bepaalde door de opdrachtgever verbeurt deze aan Ed Words een boete van Euro 2.500,-- per geval.
9. Ed Words is ten allen tijde gerechtigd om de in opdracht van opdrachtgever vervaardigde producten aan te wenden voor marketingdoeleinden, onder andere door weergave van het product op een internetsite, toebehorend aan Ed Words, onverminderd het bepaalde in lid 7.
 
Artikel 8. Klachten/ Reclames
1. Reclames, respectievelijk klachten, inzake de door Ed Words verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, van de aard en de grond der reclame(s)/ klacht(en), rechtstreeks en schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in bezit van Ed Words te zijn. De opdrachtgever is gehouden de reclame(s)/ klacht(en) nauwkeurig te specificeren.
2. Klachten inzake een declaratie van Ed Words dienen binnen acht dagen na verzenddatum schriftelijk, bij aangetekend schrijven, door Ed Words ontvangen te zijn.
3. Indien blijkt dat een reclame/ klacht gegrond is, zal Ed Words zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid zoals neergelegd in artikel 6 van deze voorwaarden.
4. Het indienen van klachten/ reclames ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Ed Words. Het bepaalde in artikel 9 blijft onverkort gehandhaafd.
 
Artikel 9. Honorering en Betaling
1. Honorering vindt plaats op basis van het door Ed Words opgegeven uurtarief met betrekking tot het aantal door Ed Words aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren. Daarnaast worden de door Ed Words voor of namens opdrachtgever gemaakte kosten in rekening gebracht. Ed Words is verplicht om de aan de opdracht bestede tijd en kosten nauwkeurig te verantwoorden, indien de opdrachtgever dit wenst.
2. Ed Words is gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, gebaseerd op de overeengekomen tariefstelling, dan wel op de globaal berekende tijd en kosten, welke redelijkerwijs te verwachten zijn. Daarnaast is Ed Words gerechtigd tussentijds een declaratie in te dienen voor de werkelijk bestede uren en gemaakte kosten.
3. Met betrekking tot de opdracht van vervaardigen en leveren van advertenties, posters, flyers, biervilten en ander drukwerk dient de opdrachtgever terstond na het verstrekken van de opdracht/ het tot stand komen van de overeenkomst een aanbetaling te verrichten ter grootte van 60% van het totaalbedrag van de opdracht/ overeenkomst conform de aanbieding/prijsopgave van Ed Words. Eerst na ontvangst van de aanbetaling zal Ed Words een aanvang maken met de uitvoering van de opdracht. Het restant ad 40% van het totale factuurbedrag dient direct na levering voldaan te worden door opdrachtgever.
4. De declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn, hetzij middels contante betaling, hetzij middels overmaking op een door Ed Words aangewezen (post)bankrekening.
5. Indien betaling van de declaratie niet binnen de termijn van 14 dagen van opdrachtgever is ontvangen, si opdrachtgever daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd waarin de opdrachtgever in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
6. Indien de betaling van een declaratie niet binnen de termijn van 14 dagen is ontvangen en wanneer Ed Words alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever neemt, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de door Ed Words te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het declaratiebedrag (of gedeelte daarvan), met een minimum van Euro 90,-- onverminderd eventuele door opdrachtgever krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
7. Indien opdrachtgever met betaling van een declaratie in gebreke blijft, is Ed Words de overige nog uit te voeren werkzaamheden op te schorten met de termijn gedurende welke opdrachtgever een opeisbare declaratie onbetaald laat, onverminderd het recht om na ingebrekestelling de werkzaamheden definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Ed Words tot op dat moment te vorderen heeft.
8. Iedere betaling door opdrachtgever gaat eerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en vervolgens in mindering op de openstaande facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling is gedaan ter voldoening van een latere factuur.
 
Artikel 10. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1. Ed Words behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met de opdrachtgever onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement c.q. surcéance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Ed Words eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stillegging van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar en is Ed Words daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/ of rente.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Ed Words en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 12. Geschillen
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is Ed Words bevoegd de opdrachtgever, ingeval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Arnhem, tenzij opdrachtgever met Ed Words schriftelijk overeenkomt het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.